ชมรมทรูปลูกปัญญา(โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน)

งาน/โครงการ      ชมรมทรูปลูกปัญญา
แผนงาน       งานวิชาการ
ลักษณะของโครงการ     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชมรมทรูปลูกปัญญา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวดรุณี   มิ่งสมร
ระยะเวลาการดำเนินงาน   พฤษภาคม 2553  –  มีนาคม  2555

หลักการและเหตุผล
 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2507 โดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 7 ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนตำรวจชายแดนอนุเคราะห์ที่ 8 มีอาคารเรียน 1 หลัง 3 ห้องเรียนและได้โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2521 และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน”  ปัจจุบันโรงเรียนจัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1–2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3
ปัจจุบันมีครู  15  คน  มีนักเรียน  463  คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3  ขวบ   ถึง  มัธยมศึกษาปีที่  3 

เนื่องจากโรงเรียนมีข้อจำกัดเรื่องบุคลากร  การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาด้านวิชาการได้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปการศึกษา  พ.ศ.2542 แต่โรงเรียนมีข้อจำกัดเรื่องบุคลากร  รวมทั้งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสอยู่ในชนบทยังขาดแคลนสื่อและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอีกจำนวนมาก  ทางโรงเรียนมีความเพียรพยายามที่จะจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด  และได้ให้บุคลากรร่วมกันจัดเลือกแนวทางการเรียนการสอนที่จะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนของเด็กโดยตรง  โดยวิเคราะห์ร่วมกันกับคณะครูแล้ว เห็นว่าโครงการ“ทูรปลูกปัญญา”เป็นโครงการที่ดีมาก สามารถสนองตอบวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาที่เป็นนโยบายของรัฐโดยเฉพาะนโยบายเรื่องการส่งเสริมการอ่านและการสืบค้นความรู้  จากเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา  และทราบว่าโครงการ “ทูรปลูกปัญญา” ได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ“โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา”     ประจำปี  2553  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน  ได้จัดตั้งชมรมทรูปลูกปัญญาขึ้น  เพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงตามความต้องการของนักเรียน ทางโรงเรียนจึงขอสมัครเข้าร่วม“โรงเรียนต้นแบบ ทรูปลูกปัญญา” ประจำปี 2553 ซึ่งโรงเรียนจะได้ใช้เป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรและความเสมอภาคในการจัดการเรียนการสอนของชาติ ได้เป็นอย่างดียิ่งเพื่อยังผลให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน และเยาวชนในเขตบริการได้พัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยีและสื่อการสอนที่ทันสมัย 

2.  วัตถุประสงค์
 2.1  เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสมองเห็นโลกกว้าง  รับข่าวสาร  ข้อมูล  สาระ  ความรู้จาก
       ช่องรายการเพื่อทัดเทียมกับเด็กนักเรียนในเมือง
 2.2  เพื่อให้นักเรียน  และครูสามารถเข้าถึงข้อมูล  ข่าวสาร  และสาระบันเทิงได้ทั่วถึง
 2.3  เพื่อนักเรียนเข้าสู่การเรียนรู้  พัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้สามารถก้าวทันโลก
 2.4  เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (จัดตั้งชมรมทรูปลูกปัญญา)

3.   เป้าหมาย
 เชิงปริมาณ
1. พัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มทั้ง  8  สาระ  ให้สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2
2. พัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะกระบวนการทั้ง  8  สาระ 
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทั้ง  8  สาระ 
2. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และร่วมกิจกรรมชุมนุมทรูปลูกปัญญาได้
3. ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้  และต่อประเทศชาติ

4.  วิธีดำเนินงาน
กิจกรรม ปีการศึกษา  2553 หมายเหตุ
 พ.ค.
 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบ/ขั้นตอนกิจกรรม
2. แต่งตั้งครูรับผิดชอบกิจกรรม
3. กำหนดกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ดังต่อไปนี้
3.1  การเล่านิทานเสียงตามสาย ช่วงพักกลางวัน  ประจำวันพฤหัสของสัปดาห์
3.2 การบอกต่อข่าวสาร  ข้อมูล  สาระ  ความรู้จากช่องรายการเรื่องจากรายการที่ได้รับชม  ให้ชุมชนฟัง 
3.3 การอ่านบันทึกที่สรุปถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการให้ฟังการทายปัญหาจากรายการที่ได้รับชม

4. ปฏิบัติกิจกรรมตามตาราง
5. การวัดผล/ประเมินผล
6. สรุปผล/รายงาน/รวบรวมผลงานนักเรียน 

5.   งบประมาณ
  ขอรับการอนุเคราะห์อุปกรณ์ตามความจำเป็นในการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณตามความเหมาะสม

6.   การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล/ประเมินผล
1.  ผลการสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้สูงขึ้น
2.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ
3.  นักเรียนสามารถแสดงขั้นตอนการวิเคราะห์และนำเสนองานได้
4.  นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางด้านการเรียนรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 1.  การสังเกต
2.   การสัมภาษณ์
3.   การตรวจผลงาน
4.   การตอบแบบทดสอบ 1. แบบสังเกตพฤติกรรม
2. แบบสอบถาม
3. แบบทดสอบ
4. ผลงานนักเรียน
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1  โรงเรียนได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนต้นแบบ  ทรูปลูกปัญญา” 
        ประจำปี  2553
7.2    แก้ปัญหาการขาดแคลนสื่อ  อุปกรณ์   บุคลากรและแหล่งเรียนรู้  เพื่อใช้ในการเรียน
         การสอนแบบบูรณาการ
7.3    นักเรียน  ครู  เยาวชน  ชุมชนใช้แหล่งเรียนรู้ร่วมกันและดูแลรักษาให้ก่อเกิด
         ประโยชน์  สูงสุด
7.4    นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  มีคุณธรรม  และได้มาตรฐานตามเกณฑ์
                       การประเมินของ  สมศ.
7.5    นักเรียน  ครู  เยาวชน  ชุมชน  เข้าถึงสาระความรู้ได้เท่าเทียมกับสังคมในเมือง  และ
         ต่างแดน
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ
 8.1  นายพิทยา คงสุคนธ์        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
 8.2  น.ส.ดรุณี  มิ่งสมร  ครูผู้สอนประจำวิชาคอมพิวเตอร์
 8.3  นายนิรุทธิ์ จุทาทิพย์             ครูรับผิดชอบห้องคอมพิวเตอร์

9.  การวัดประเมินผล
 โรงเรียนมีสื่อดิจิตอล  พร้อมวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย  สอดคล้องกับหลักสูตร  กระทรวงศึกษาธิการ  และท้องถิ่น  สนองตอบความต้องการของนักเรียน  เยาวชน  ชุมชน  ทุกกลุ่มคนมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการศึกษาหาความรู้  รู้วิเคราะห์ปัญหานำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนเองท้องถิ่นและประเทศชาติ

      ผู้เสนอโครงการ                                                                    ผู้อนุมัติ

………………………………………………………                           …………………………………………………
            (นางสาวดรุณี   มิ่งสมร)                                                  (นายพิทยา   คงสุคนธ์  )
                      ครู  ผู้ช่วย                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
การจัดกิจกรรมชมรมทรูปลูกปัญญาโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน

 กิจกรรมชมรมทรูปลูกปัญญา  เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้มอบหมายให้  นางสาวดรุณี  มิ่งสมร  ครู  ผู้ช่วย  เป็น  ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์  และครูรับผิดชอบห้องคอมพิวเตอร์บรรณารักษ์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน  ได้มีโอกาสมองเห็นโลกกว้าง  รับข่าวสาร  ข้อมูล  สาระ  ความรู้จากช่องรายการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้ทัดเทียมกับเด็กนักเรียนในเมืองสามารถก้าวทันโลก  ชมรมทรูปลูกปัญญา  เปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่   เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรและนอกเหนือหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
1. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. เพื่อส่งเสริมการใช้ชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันเหตุการณ์ทั่วโลก

กิจกรรมชมรมทรูปลูกปัญญาที่โรงเรียนได้ดำเนินการมีดังนี้
7. การเล่านิทานเสียงตามสาย ช่วงพักกลางวัน  ประจำวันพฤหัสของสัปดาห์
8. การบอกต่อข่าวสาร  ข้อมูล  สาระ  ความรู้จากช่องรายการเรื่องจากรายการที่ได้รับชม  ให้ชุมชนฟัง 
9. การอ่านบันทึกที่สรุปถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการให้ฟัง
10. การทายปัญหาจากรายการที่ได้รับชม

ข้อมูล  วัสดุ  คุรุภัณฑ์ที่โรงเรียนมีอยู่
ชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้  จากโครงการทรูปลูกปัญญา

ภาพกิจกรรม
           
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน  “ส่งโครงการโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา”  ประจำปี  2553

โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
ม.1  ถ.ชัฏป่าหวาย – โป่งกระทิง
ต.บ้านบึง   กิ่งอำเภอบ้านคา
จังหวัดราชบุรี  70180
โทร.  032-731268
FAX  032-731269
 
ผู้ประสานงาน   น.ส.ดรุณี  มิ่งสมร   ครูโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
มือถือ 089-8229218
 
หมายเหตุ  เอกสาร  และบันทึกการใช้งานที่มอบให้เป็นการเริ่มต้นการใช้งานใหม่  เพราะที่โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนไม่มีครูที่รับผิดชอบโดยตรงเลยใช้บ้างไม่ใช้บ้าง
            แต่นับตั้งแต่เทอมนี้เป็นต้นไปโครงการทรูปลูกปัญญาจะมี  ครูดรุณี  มิ่งสมร  จะเข้ามารับผิดชอบอย่างเต็มตัว  เพราะเป็นนโยบายของท่านผู้บริหารโรงเรียน
            ครูดรุณี  มิ่งสมรจึงจัดตั้งชมรมทรูปลูกปัญญาขึ้น  ให้สอดคล้องกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: